İÇERİK:

 

A – PROGRAMIN TANIMI, 2

 

B – DERS İÇERİKLERİ, 2

 

C – SINAV, BAŞARI ve GENEL KURALLAR, 4

 

D – 2008-2009 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ, 6

 

E – 2008 – 2009 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI, 7

 

F – ÖDEME TAKVİMİ, 7

 

G – İLETİŞİM, 8

 

H – ÖĞRENCİ DANIŞMAN LİSTESİ, 9

 

 

 

A – PROGRAMIN TANIMI

ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

I.YARIYIL

KREDİ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

2

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

2

PROGRAM GELİŞTİRME ve ÖĞRETİM

2

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

4

OKUL DENEYİMİ

3

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

2

SINIF YÖNETİMİ

2

 

 

II. YARIYIL

KREDİ

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve MAT. TASARIMI

3

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

5

SEÇMELİ DERS (GENEL KÜLTÜR)

2

REHBERLİK

2

ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAM ve YAKLAŞIMLARI

2

ALAN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ

3

 

TOPLAM KREDİ = 34

 

B – DERS  İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Gelişim Psikolojisi                                                                                                                                            

Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk ve ergenlik dönemlerinin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ergenlik dönemi sorunları ve bunlarla baş etme yolları.

 Program Geliştirme ve Öğretim                                                                                                 

Temel kavramlar, eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma).

Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlaması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi, eğitim ve öğretimde yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşamboyu öğrenme, yaratıcı düşünme, vb.), öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları.

Özel Öğretim Yöntemleri                                                                                                                             

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller, İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik vb.), ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Mikro Öğretim uygulamaları (Öğrencilerin kendi özel alanlarının Öğretim Programından seçecekleri bir ya da birkaç konuda ders planı hazırlamaları, sınıfta ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders vermeleri, öğrencilerin yaptıkları bu sunumların öğretim elemanı, sınıf arkadaşları ve kendisi tarafından öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi).

Okul Deneyimi                                                                                                                                 

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Ölçme ve Değerlendirme                                                                                                              

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

Sınıf Yönetimi                                                                                                                                  

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

 II.YARIYIL

 Seçmeli - Genel Kültür                                                                                                   

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı                                                               

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirme, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

Öğretmenlik Uygulaması                                                                                                               

Her hafta bir günlük plan hazırlama, uygulama okulunda hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmenin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, uygulama çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Rehberlik                                                                                                                                                          

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları                                                                

Temel kavramlar (kuram, ilke, yasa, yöntem, teknik, strateji, taktik, stil, biçem, model ve yaklaşım), öğrenme kuramları, öğretme kuramları, açıklayıcı ve kuralcı öğretim kuramları, alanda çalışan kuramcılar, yöntemden stratejiye geçiş, öğrenme stratejileri, öğrenme stratejileriyle ilgili sınıflamalar, öğretim stratejileri, öğretim stratejileriyle ilgili sınıflamalar, stil-strateji etkileşimi, öğrenme öğretme stilleri ve stil odaklı öğretim tasarımı, etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri, problemlere dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öykü tabanlı öğrenme, senaryo tabanlı öğrenme, vb. yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara dayalı örnek uygulamalar.

Alan Eğitiminde Araştırma Projesi                                                                               

Özel Alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.

C – SINAV, BAŞARI VE GENEL KURALLAR

 

Bir döneme kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak ücret yürürlükteki asgari ücret bedelinin 2.5 katıdır.

 

 

2008-2009 Öğretim Yılından önce kayıt olan bir öğrenciden asgari ücret değişse bile bu durum öğrencinin dönemlik (4 DERS ÜZERİ) ödeyeceği ücrete yansıtılmaz.

 

 

2008-2009 öğretim yılında bir dönemde en çok 4 (dört) derse kayıtlı olan öğrenciler her bir ders için 446 YTL ödemekle yükümlüdürler. (28 Şubat 2008-YKK, No:104)

 

Öğrenci Danışmanlığı

·        Öğrenci danışmanlığı, ders programı, akademik, idari, sosyal ve psikolojik konularda öğrenciye rehberlik yapmak üzere Akademik Personel tarafından yürütülür.  Danışmanlıkla ilgili organizasyon Bölüm Başkanı veya Akademik Yöneticiler tarafından organize edilir ve denetlenir.

 

Derslere Kayıt

·Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her dönem başında, Akademi Başkanlığınca ilan edilen kayıt süreleri içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

·Dönem kaydının yapılması için o döneme ait öğrenim ücretinin ödenmiş olması gerekir.

 

Kayıt Sildirme

·Öğrenci, Akademi Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulunarak Akademi idaresince öngörülen işlemleri tamamlamak sureti ile kaydını sildirebilir.

 

Derslere Devam

 

 

 

 

 

 

 

·Akademi’de derslere, Laboratuar ve uygulamalı çalışmalara katılmak zorunludur.  Bir dersin %20’sine katılmayan veya o dersin değerlendirilmesine esas teşkil eden koşulları yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.  Bu şekilde başarısız olan öğrenci, dersi verildiği ilk dönemde tekrarlamakla yükümlüdür.

 

·Öngörülen limit üzerinde devamsızlığı olan öğrenci dönem sonu sınavına katılma hakkını kaybeder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derslerde Dönem Notu Anlam ve Değerleri

·         Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim elemanı tarafından, dönem notu olarak takdir edilir.

 

                  Harf Notu                   Katsayı Değeri                          Yüzde Karşılığı

                         

                          A                                      4.00                                             90-100

                          A-                                    3.67                                             85-89

                          B+                                    3.33                                             80-84

 

                          B                                      3.00                                             75-79

                          B-                                    2.67                                             70-74

                          C+                                    2.33                                             65-69

                          C                                      2.00                                             60-64

                          C-                                     1.67                                             56-59

                          D+                                   1.33                                             53-55

 

                          D                                     1.00                                             50-52

                          D-                                    0.67                                             40-49

                          F                                      0.00                                             00-39

                          NG                                   0.00                                             .........

 

 

                          I     =  Tamamlanmamış  -

                          S    =  Yeterli Başarı        -

                          U    =  Yetersiz                -

                          NG =   Devamsızlıktan Başarısız –

 

 

·        Bir Dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C veya S harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

·        Herhangi bir dersten C-, D-, D, D+, F, NG veya U harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarısız sayılır.  Öğrenci Başarısız olduğu bir dersi verildiği ilk dönemde tekrar almakla yükümlüdür.

 

 

·        “I” harf notu, geçerli bir nedenden dolayı dönem sonu sınavına giremeyen ve/veya dönem notunun hesaplanmasında rolü bulunan atölye/laboratuar çalışması veya uygulama ve benzeri yükümlülüklerden bir kısmını yerine getiremeyen öğrenciye verilir.  “I” notunun en geç verildiği dönemi izleyen dönemin kayıt tarihinden bir hafta önce tamamlanması gerekir.  Aksi halde “I” notu “F” notuna dönüştürülür.  Ancak, öğrencinin mazeretinin devam etmesi halinde, ilgili Bölüm Başkanlığınca yapılacak teklif üzerine “I” notunun tamamlanma süresi ve koşulları Akademik Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.  Mezuniyet durumundaki öğrenciler için yukarıda belirtilen sürelere uyulması koşulu aranmaz.  Bu öğrencilerin durumu Akademik Kurulda görüşülür ve karara bağlanır.

 

                  “I” notu başka bir nota dönüştürülünceye kadar dönem not ortalaması ve genel not ortalaması hesaplarına katılmaz.  Mazeretin idareye bildirilme süresi 3 iş gününü aşamaz.  3 günden sonraki başvurular dikkate alınmaz.

 

·“S” – “U” Yeterli Yetersiz:

o         “S” ve “U” ile değerlendirmeye tabi bir ders, uygulama veya staj çalışması, başarılı olarak tamamlandığı takdirde “S” notu; başarısız olduğu takdirde “U” notu ile değerlendirilir.

·“NG” Devamsızlıktan Başarısız:

o         “NG” harf notu, derse veya uygulamalara devam yükümlülüklerini ve/veya dersin değerlendirilmesine esas olan koşulları yerine getirmeyen öğrenciye ilgili dersi veren Öğretim Elemanı tarafından takdir edilir.  “NG” notu öğrencinin dönem ve genel not ortalaması hesaplamasına katılır.

 

 

Sınavlar ve Başarı

·            Her dönem, her bir ders için en az 2 ve en çok 3 dönem içi sınavı ve bir dönem sonu sınavı yapılır.

·            Her dersin verildiği dönem başında, dersin içeriği, amaçları, varsa proje, laboratuar/atölye, uygulama konularını da içeren detaylı bir dökümü ile verilecek sınavların sayısı ve ağırlıkları, dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanıp, ilgili Bölüm/Akademi Başkanına ve derse kayıtlı her öğrenciye yazılı olarak verilir.

 

·            Bir ders için öngörülen proje, uygulama, laboratuar/atölye çalışmalarının yerine getirilmesi zorunludur.  Bu çalışmaları başarıyla tamamlamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

·            Dönem sonu sınavları ders kesiminden en az 3 gün sonra, Akademi Başkanlığınca saptanan gün ve saatlerde yapılır.

·            Ders bitiminden önceki bir hafta esnasında ara sınav yapılamaz.  Kurs niteliği taşıyan dersler için bu kurala uyma zorunluluğu aranmaz.

·            Her dersin sınavı dersten sorumlu Akademik Personel tarafından hazırlanır ve değerlendirilir.  Birden fazla grubu olan derslerde koordinasyon esastır.

 

Dönem ve Genel Başarı Durumu

·             Bir öğrencinin dönem sonu ve genel başarı durumu aşağıda belirtilen kıstaslara göre saptanır.

·           Öğrencinin başarı durumu, her dönem sonunda, not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

·           Öğrencinin bir dersten aldığı kredi, o dersin kredi-saat değeri ile öğrenciye takdir edilen harf-notu kat sayısının çarpılması ile bulunur.

·           Dönem Not Ortalaması (DNO) öğrencinin o dönem aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin aldığı derslerin kredi-saat değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

·           Genel Not Ortalaması (GNO), öğrencinin Akademi’ye girişinden itibaren aldığı derslerin tümü dikkate alınarak elde edilir ve öğrencinin Akademi’de aldığı tüm derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı tüm derslerin kredi-saat değerleri toplamına bölünmesi ile hesaplanır.  Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan en son not, daha önce alınan harf notu yerine ‘Genel Not Ortalaması’ dahil edilir.  Ancak eski not öğrenci ile ilgili kayıtlarda görülür.

 

 

·           Başarılı olmak için; öngörülen tüm ders ve uygulamalardan başarılı olmak ve azami not olan 4.00 üzerinden en az 2.50 bir “Genel Not Ortalaması”na (GNO) sahip olmak koşuldur.

Ek Sınav Hakkı

·           Öğrenciye, Akademik Yıl içinde kayıtlı bulunduğu, ancak F, D-,D, D+, C- ve U notlarından birisi ile değerlendirilerek başarısız olduğu her bir ders için bir sonraki Akademik Yıl kayıtlarından önce, Eylül ayında, uygulanan ek bir sınav hakkı verilir.  Mezuniyet durumunda olanlara ek sınav hakkı Eylül ayından önce verilebilir. Bu sınavda alınan harf notu o dersin dönem notu yerine geçer.  Bu ek sınavda da başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi verildiği ilk dönemde tekrarlamakla yükümlüdür.

·        “NG” harf notu ile değerlendirilen bir ders için ek sınav hakkı verilemez.

·           Öğrencinin bir dersten ek sınav hakkını kullanabilmesi için, o dersin bir parçası olan laboratuar ve/veya uygulama kısmından başarılı olması koşuldur.  Bu kapsamda ek sınav hakkı kazanan öğrenciler ilgili dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.  Bölüm Başkanlığına bildirilir.

 

 

Mezun Olma Durumu

·          GNO’su 2.50’nin altında ve mezuniyet durumunda olan bir öğrenci ortalamasını yükseltmek için B’nin altındaki dersleri tekrar edebilir.

Disiplin Kuralları

·Akademi’de, öğrencilerle ilgili her türlü disiplin işlemlerinde “Akademi Öğrenci Disiplin Tüzüğü” hükümleri uygulanır.

 

Diğer Konular

·Burada ifade edilmeyen konular Akademi’nin mevzuatı çevçevesinde çözüm bulur.

 

D – 2008-2009  ÖĞRETİM  YILI  AKADEMİK  TAKVİMİ

GÜZ DÖNEMİ

6 Ekim 2008 Derslerin başlaması

17 Kasım 2008 1. Vize

22 Aralık 2008 2. Vize

19 Ocak 2009 Final

26 30  Ocak 2009 Telafi Sınavları ve

2-5 Şubat Mezuniyet Durumunda Olanların   Bütünlemesi

BAHAR DÖNEMİ

2 MART  2009 DERSLERİN BAŞLAMASI

6-10 NİSAN 2009  1. VİZELER

11-15 MAYIS 2009   2. VİZELER

8-12 2008 HAZİRAN FİNAL

15-19 HAZİRAN 2009 TELAFİ SINAVLARI

22-26 HAZİRAN 2009 MEZUNİYET DURUMUNDA OLANLARIN BÜTÜNLEMESİ

YAZ OKULU

29 HAZİRAN 2009 YAZ OKULUNUN BAŞLANGICI

21 TEMMUZ 2009 I. ARA SINAVLAR

17 AĞUSTOS 2009 FİNAL

24 AĞUSTOS 2009 TELAFİ SINAVLAR VE MEZUNİYET DURUMUNDA OLANLARIN BÜTÜNLEMESİ

31 AĞUSTOS 2009 BÜTÜNLEME SINAVLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E – 2008 – 2009 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

 

Grup

Saat

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Yeni kayıt

Grup 1

17:20-18:50

Ölçme ve Değerlendirme

(Osman Cankoy)

Özel Öğretim Yöntemleri

(Hasan Özder)

Eğitim Bilimine Giriş

(Kemal Batman)

Program Geliştirme

(Osman Cankoy)

19:00-20:30

Okul Deneyimi

(İsmail Özatenç)

Sınıf Yönetimi

(Müge Beidoğlu)

Gelişim Psikolojisi

(Müge Beidoğlu)

 

 

Yeni kayıt

Grup 2

17:20-18:50

Okul Deneyimi

(İsmail Özatenç)

Sınıf Yönetimi

(Müge Beidoğlu)

Gelişim Psikolojisi

(Müge Beidoğlu)

 

19:00-20:30

Ölçme ve Değerlendirme

(Osman Cankoy)

Özel Öğretim Yöntemleri

(Hasan Özder)

Eğitim Bilimine Giriş

(Kemal Batman)

Program Geliştirme

(Osman Cankoy)

Yaz Okulu Kaydı

17:20-18:50

Rehberlik

(Nazan Çomunoğlu)

Öğretim Teknolojileri

(Zehra Özçınar)

Öğretmenlik Uygulaması

(Zehra Özçınar)

Öğrenme-Öğretme Kuram ve Modelleri

(Hasan Özder)

19:00-20:30

Alan Araştırması

(Güner Konedralı)

 

 

Okul Deneyimi

(İsmail Özatenç)

Şubat kaydı

 

 

 

 

17:20-18:50

Ölçme ve Değerlendirme

(Osman Cankoy)

Öğretim Teknolojileri

(Zehra Özçınar)

Öğretmenlik Uygulaması

(Zehra Özçınar)

Öğrenme-Öğretme Kuram ve Modelleri

(Hasan Özder)

19:00-20:30

 

Sınıf Yönetimi

(Müge Beidoğlu)

Gelişim Psikolojisi

(Müge Beidoğlu)

 

 

Şubat+Yaz Okulu

 

17:20-18:50

Rehberlik

(Nazan Çomunoğlu

 

 

 

19:00-20:30

 

Alan Araştırması

(Güner Konedralı)

Öğretmenlik Uygulaması

(Zehra Özçınar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F – 2008-2009  ÖĞRETİM  YILI  ÖDEME TAKVİMİ

 

 

 

YAZ DÖNEMİ

1.TAKSİT

30 Haziran – 6 Temmuz

2.TAKSİT

31 Temmuz – 14 Ağustos

 

 

 

 

G – İLETİŞİM

Adres:

Atatürk Öğretmen Akademisi

İsmail Beyoğlu Caddesi

Küçük Kaymaklı

Lefkoşa-KKTC

  Telefon:

+90 392 228 56 36 / 118

  Fax:

+90 392 227 82 70

  e-Posta:

[email protected]

WebPage:

www.aoa.edu.tr


 

H – ÖĞRENCİ DANIŞMAN LİSTESİ

 

2008-2009 ÖĞRETİM YILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ERBAY SANCAK’IN DANIŞMANLIĞINDAKİ ÖĞRENCİ LİSTESİ

 

AHMET ALAS

KEMAL SEÇİCİ

KIYMET EMİN

SAFİYE ERTÜRK

Ahmet Özer

 Zilay Yoldağ

Özlem Oğluekiz

 Emine Özerinç

 Ayşe Kutup

 Temrah Ergeç Avukat

 Cemile Nuri

 Nezihe Hocanın

 Ali Ballı

 Şafak Gürçınar

 Laden Serinsu

 Naile Günbay

Nöğber Kırmızılar

 Gülşah Solelgil

 Esra Uluhan

 Münevver Tuğçe Elagöz

 Senem Gökel

 Dilek Tahsinsoy

 Rüya Ünlüer

 Pembegül Güney

 Mehmet Sakarya

 Elmas Çaluda

 Yasemin Nazlı

 Seniha Isladırcıoğlu

 Renk Uluhan

 Hilal Öykün

Halil Can Hoca

ALİ   SOLELGİL

BAHAR  KANDEMİR

ÇİĞDEM  HOCA

DENİZ  KARLANKUŞ

EMEL  KAVAZ

ESER  EFEKAN

HASAN  NAZLI

HAVVA  KAFFAOĞLU

ÖZLEM YAMAK

PINAR  HÜRCAN

SABİHA  GARABLİ

SERAP  İŞ

SERPİL  SİMAVİ

SERPİL  GÖKALP

Emine Küçük

Destine Kurak

Firuzan Durmuş

Umut Yolsal

Ümitcan Yaşamsal

Sabri Güçlü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜCEL YAZGIN’IN DANIŞMANLIĞINDAKİ ÖĞRENCİ LİSTESİ

 

 

Şadiye Küçük

Elif Akın

Mustafa Ertuğ Elagöz

Nagehan özmen

Tolga Deveci

Huzur Sultan Öztoycan

Meryem Ekinci

Nilgün Kaya

İpek Dağlarağası (Çetinkaya)

Günce Bertuğ

Mahmut Bekar

Aslı Önay Akçay

Gözde Ermetal

Gözde Özyönüm

Şifa Pazar

Bahar Beşir

Gizem Kalkan

Ozan Soydan Taşçıoğlu

Setriye Sedef Könü

Arif Ekici

Yelşiz Yüzçelik Kurşun

 

 

 

AFET

BICAN

ALİYE

KIRCALI

AYÇA

YONCACI

AYŞE

BEYAZBAYRAM

BUĞÇE

EMİNAĞA

CEREN

YANIKER

DERYA

TEKBIYIK

DİLEM

MUHTAROĞLU

EMRE

UYGUROĞLU

ERDOĞAN

BARIŞSEVER

ERHAN

AYTAÇ

FATMA

HACIOĞULLARI

GİZEM

MULLA

GİZEM

SARP

GİZEM

YENMEZ CAN

HASAN

GÜVEN

HATİCE

AKTÖRE

HÜSEYİN

KIRMIZI

MEHMET

TOKLU

MELEK

TUTKU

MÜNEVVER

AKCAN

MÜNÜSE

YÜCEBAY

NACİYE

FİKRETLER

NERMİN

MEŞİNCİ

NİGAR

ALYAZ

ÖDÜL

KIRGIN

PEMBE

GÜRTEKİN

SİMGE

REHBER

ŞAFAK

GÜZOĞLU

ŞEHBAL

ÖZDOĞDU

TANEM KADRİYE

BEŞOK

TUTKU

KARAÖZ

TÜRKAN

TUTKU

ZALİHE

TERTEMİZ

ZEKAİ

KIRAY

ZÜBEYDE BİLGEN

DİNÇDÖLEK

FATMA ÇINAROĞLU
FERİHA ERES
GAMZE PİR
GÜLŞEN KADRİ
MEHTAP SAMANCIOĞLU
BARIŞ KARAMAN
CAHİT KUDRAFALI
DEBİZ ORAÇ
DİLEM SOLELGİL
ETİYE HÜROĞLU